شبه سازی پارلمان بریتانیا در پوهنتون کاروان

05 DEC 2017
شبه سازی پارلمان بریتانیا در پوهنتون کاروان

پوهنتون کاروان به بهبود کیفیت تعلیم مصمم بوده که این باردر سلسلۀ برنامه های علمی و عملی خویش شبه سازی پارلمان بریتانیا (با قدمت ترین پارلمان دنیا) را بتاریخ 14 قوس سال روان برگزار نمود. ما به تعلیم تخصصی و معیاری تلاش می ورزیم.

Share on :     Facebook Twitter Google LinkedIn
Partners:


CONTACT US

KARWAN UNIVERSITY
END OF KABUL UNIVERSITY ROAD,
KABUL, AFGHANISTAN
+93786 000 177
+93786 000 277
info@karwan.edu.af

CONNECT

LIBRARY
Current Student
STAFF LOGIN
CERTIFICATE
VERIFICATION
LOCATION MAP